ენერგო კონსალტინგი

ESCO-S

მომსახურეობის ესკო მოდელი

მომსახურეობის ესკო მოდელი ითვალისწინებს ბიზნეს ერთულის სრულ მწვანე რეაბილიტაციას ესკო დაფინანსების მიღწევით. კომპანია ESCO-S გააჩნია ამის შესაძლებლობა და მზაობა, იმ შეთხვევაში თუ პოტენციურ კლიენტს გაუჩნდება სურვილი ამ მოდელზე გადასასვლელად. შეთავაზებული ESCO-s მოდელი მოიაზრებს ხარჯთეფექტიანი  ენერგომოხმარების გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირებას, პროექტირებას, განხორციელებას და ყოველდღიურ მენეჯმენტს.

ESCO ეს არის მომსახურეობა რომელიც ხორციელდება საყოფაცხოვრებო, საწარმო და მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მენეჯმეტის ხარჯთეფექტიანი შედეგების უზღუნველსაყოფად.

ESCO გადაწყვეტილებების განხორციელების პროცესში კომპანია ESCO-S უზრუნველყოფს:

ენერგოაუდიტს

ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების განხორციელების გეგმას

შეადგენს ტექნოლოგიური გადაიარაღების ტექნიკურ პროექტს და განახორციელებს მას

უზრუნველვყოფს ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების დანერგისთვის საჭირიო დაფინანსების მოდელების შედგენას და განახორციელებს მათ.

უზრუნვევლყოფს გარანტირებული ფინანსური დანაზოგების მიღწევას დამკვეთისთვის ყოველღიური უწყვეტი ენერგომენეჯმენტის განხორციელების გზით.

ენერგიის გარანტირებული დანაზოგების მოდელის განხორციელების პროცესშში მიიღწევა დანაზოგები  დამკვეთის ქონებრივი უზრუნველყოფით, საკუთარი, საგრანტო ან სასესხო კაპიტალის მოძიებით ESCO-S მხრიდან.

განხორციელების ტექნიკური რისკი გარანტირებულია ESCO-S სათანადო საბანკო მხარდაჭერით.  ამ მეთოდით   დამკვეთი იღებს ეკონომიას, რომლითაც იხდის ბანკის/ESCO-S საკომისიოს და ზრდის მოგების მარჟას მიღწეული  დანაზოგებით.

შეთავაზებული ბიზნეს მოდელი მოიაზრებს  ესკო კონტრაქტებს დაფინანსების ორი მოდელით. იხ დიაგრამა:

გარანტირებული დანაზოგების მოდელი

წილობრივი დანაზოგების მოდელი

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

ენერგო კონსალტინგის მოთხოვნა

ენერგო კონსალტინგი

სახელი, გვარი(Required)
0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop