მწვანე შენობა

მწვანე შენობების ბენეფიტები

მწვანე შენობა

მწვანე შენობების მრავალმხრივ სარგებელზე მსოფლიო მასშტაბით მზარდი ტენდენცია შეინიშნება.
მწვანე შენობები თავიანთი დანიშნულებით, ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენენ გლობალური ამოცანების გადაჭრის თვალსაზრისით, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება, მდგრადი და პროგრესული საზოგადოების ფორმირება, ეკონომიკური ზრდის პროგრესი.
ამ სარგებელთა ხაზგასმა და მათი ნამდვილობის შესახებ ფაქტების ფასილიტაცია არის ის, რასაც ჩვენ როგორც ორგანიზაცია ვაკეთებთ.
მწვანე შენობის ბენეფიტები სამ კატეგორიად შეგვიძლია დავყოთ: გარემოს, ეკონომიკის და სოციალური. ქვემოთ წარმოდგენილი ფაქტები და სტატისტიკა ნათლად წარმოაჩენს ამ კატეგორიებში გაერთიანებულ სარგებლებს.
გარემოს დაცვითი კატეგორია
მწვანე შენობებს ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სარგებელი კლიმატის და ბუნებრივი გარემოსთვის მოაქვთ. ასეთი ნაგებობები წყლის, ენერგიის ან ბუნებრივი რესურსების ნაკლები მოხმარებით არამხოლოდ ამცირებენ ან აღმოფხვრიან უარყოფით ზემოქმედებას გარემოზე, არამედ, უმეტეს შემთხვევაში, საკუთარი ენერგიის გამომუშავებითა და ბიომრავალფეროვნების გაზრდით თავად ახდენენ დადებით გავლენს გარემოზე (შენობის ან ქალაქის მასშტაბით)
გლობალურ დონეზე:
სხვა დიდ სექტორებთან შედარებით სამშენებლო სფეროს სათბური გაზების ემისიის მნიშვნელოვნად შემცირების ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს-წყარო, UNEP, 2009
• როგორ მოიაზრება, 2050 წლისთვის CO2 (GtCO2)-ს ემისიების შემცირების პოტენციალი 84 გიგატონა იქნება, ისეთი პირდაპირი ღონისძიებებისგან როგორიცაა ენერგოეფექტიანი მშენებლობა, საწვავის ცვლილება და განახლებადი ენერგიის გამოყენება- წყარო, UNEP, 2016.
• სამშენებლო სექტორს ცალსახად გააჩნია პოეტენციალი 2050 წლისთვის ენერგიის 50% ან მეტი დაზოგოს, რითაც გლობალური ტემპერატურის 2°C-ით მატებას შეაფერხებს (პრე-ინდუსტრიულ დონეზე მაღლა) -წყარო, UNEP, 2016.
შენობა-ნაგებობის დონეზე:
• ავსტრალიაში, მწვანე ვარსკვლავის სერთიფიკატის მქონე მწვანე შენობები 62% -ით ნაკლებ სათბურის გაზების ემისისას ახდენენ ვიდრე საშუალო ავსტრალიური ნაგებობა, ასევე ნაჩვენებია, რომ მწვანე ნაგებობები 51%-ით ნაკლებ სასმელ წყალს მოიხმარენ ვიდრე მინიმალური ინდუსტრიული მოთხოვნების მიხედვით აშენებული შენობები.
• ინდოეთის მწვანე შენობის საბჭოს (IGBC) მიერ სერთიფიცირებული მწვანე შენობების მიერ ენერგიის დაზოგვის მაჩვენებელი სხვა შენობა-ნაგებობებთან შედარებით 40-50%-ია, წყლის კი 20-30%.
• სამხრეთ აფრიაკაში, მწვანე ვარსკვლავის სერთიფიკატის მქონე მწვანე შენობები ინდუსტრიულ ნორმასთან შედარებით, ყოველწლიურად, საშუალოდ 30-40 % ენერგიას და ნახშირბადის ემისისას ზოგავენ, ასევე 20-30% -ით იზოგება სასმელი წყალი.
• მწვანე შენობები, რომელთაც მიღებული აქვთ LEED- სერთიფიცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში, 25 პროცენტით ნაკლები ენერგიასა და 11 პროცენტით ნაკლებ წყალს მოიხმარენ, ვიდრე არა-მწვანე სტატუსის მქონე შენობები.
ეკონომიკურ დონეზე
მწვანე შენობები არაერთ ეკონომიკურ თუ ფინანსურ ბენეფიტებს იძლევიან. რაც მოიცავს მაცხოვრებელთა კომუნალური და საექსპლუატაციო დანახარჯების დაზოგვას (ენერგიისა და წყლის ეფექტურობის ხარჯზე), ნაკლებ სამშენებლო ხარჯებსა და კერძო საკუთრების მაღალ ღირებულებას სამშენებლო დეველოპერებისათვის, შენობის დაკავების გაზრდილ მაჩვენებელს ან ოპერირების ხარჯებს შენობის მესაკუთრეებისათვის. სამუშაო ადგილების შექმნას. ბენეფიტებზე საუბრისიას, აღსანიშნავია, WorldGBC- ის 2013 წლის ნოვატორული ანგარიში ,,მწვანე შენობის ბიზნეს-ქეისი’’ რომლის გამოქვეყნების შემდგომ, ჩვენ მკაფიოდ დავინახეთ მჭიდრო კავშირი მწვანე შენობებსა და მათთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ ბენფიტებს შორის.
გლობალურ დონეზე
• ენერგო-ეფექტურობის კუთხით გლობალურმა ღონისძიებებმა შესაძლოა, ენერგიის ხარჯვის მიმართულებით 280-დან 410-მდე ბილიონი ევროს დანაზოგი შექმნას. (აშშ-ს წლიური ელექტროენერგიის მოხმარების გაორმაგებული მაჩვენებლის ექვივალენტიც კი იყოს) ევროკომისია,2015 European Commission, 2015.
ქვეყნის დონეზე

• 2014 წელს, კანადის მწვანე მშენებლობის ინდუსტრიამ 23.45 ბილიონი დოლარის ოდენობის მშპ და დაახლოებით 300.000 სრულგანაკვეთიანი სამუშაო ადგილი შექმნა. წყარო, Canada Green Building Council / The Delphi Group, 2016.
• US Green Building Council / Booz Allen Hamilton, 2015- ის მიერ ნავარაუდებია, რომ მწვანე მშენებლობის სფერო 2018 წლისთვის, 3.3 მილიონზ მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის აშშ-ში.
შენობის დონეზე:
• შენობების მესაკუთრეები აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, ახლადაშენებულია თუ შერემონტებული, მწვანე შენობების აქტივების ღირებულება 7 პროცენტით მზარდია, ვიდრე ტრადიციული შენობა-ნაგებობების.წყარო, Dodge Data & Analytics, 2016
სოციალურ დონეზე
მწვანე შენობის სარგებლები ეკონომიკასა და გარემოს სფეროების სცდება და როგორც ნაჩვენებია, პოზიტიური სოციალური გავლენების მომტანია. ამ ბენეფიტებიდან ბევრი, სწორედ ადამიანთა ჯანმრთელობასა და კეთიდღეობას ეხება, იმ ადამიანების, რომლებიც მწვანე ოფისებსა თუ საცხოვრებელ სივრცეებში ატარებენ დროს.
• იმ თანამშრომელთა კოგნიტურ მაჩვენებელში (ტვინის ფუქციებში) რომლებიც კარგად ვენტირიელბულ ოფისებში მუშაობენ 101 პროცენტიანი ზრდა ფიქსირდება-Harvard T.H. Chan School of Public Health / Syracuse University Center of Excellence / SUNY Upstate Medical School, 2015.
• ადამიანებს, რომელთაც ფანჯრებიანი სამუშაო სივრცე აქვთ ღამეში 46 წუთით მეტი სძინავთ.- American Academy of Sleep Medicine, 2013.
• Park and Yoon, 2011 წლის კვლევის მიხედვით, შიდა სივრცეში კარგი ხარისხის ჰაერი (CO2-დაბალი კონცენტრაცია, ასევე დამაბინძურებლების სიმცირე და მაღალი ვენტილაცია) ადამიანის ყოველდღიურ აქტიურობაში გაუმჯობესებას 8 პროცენტამდე განაპირობებს.
ჩვენი Better Places for People (უკეთესი ადგილები ადამიანებისთვის) პროექტის მიზანია, შექმნას შენობები, რომელიც არამხოლოდ გარემოსთვისაა სიკეთის მომტანი, არამედ ადამიანების უფრო ჯანსაღ, ბედნიერ და პროდუქტიულ ცხოვრებაში შეაქვს წვლილი.
WorldGBC და სამხრეთ აფრიკის მწვანე მშენებლობის საბჭომ ერთობლივი პროექტი დააფუძნეს ( joint project ) ჩარჩოს შესაქმნელად, რაც ხელს შეუწყობს კომპლექსურ სოციო-ეკონომიკურ საკითხთა ინტეგრირებას მსოფლიში არსებული მწვანე შენობის საბჭოების სარეიტინგო სისტემაში.

საკონფერენციო სივრცის დაჯავშნა

დაჯავშნეთ ჩვენი მწვანე საკონფერენციო ოთახები თქვენი კორპორატიული ღონისძიბების, ტრეინინგებისა და ვორქშოფებისთვის.

დაჯავშნა

0
    0
    ESCO-S Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop